Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DAALMEIJER  

1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"Daalmeijer  ": de onderneming die onder de handelsnaam "Daalmeijer" gedreven wordt door Daalmeijer, gevestigd te Purmerend, kantoorhoudende aan de Peperstraat 40 , 1441 BJ Purmerend, sinds 24 februari 1994 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer 36043111;

"Orderbevestiging": de orderbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden;

"Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Daalmeijer   door of via Daalmeijer   binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.


2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Daalmeijer   gesloten worden en waarbij Daalmeijer   partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Daalmeijer   middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Daalmeijer   worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Daalmeijer   worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Daalmeijer   ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Daalmeijer   heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2.5 De Voorwaarden zijn integraal op de website van Daalmeijer online opgenomen en worden u op verzoek toegezonden.


3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Daalmeijer   zijn vrijblijvend, totdat u van Daalmeijer   een orderbevestiging voor uw order ontvangt.
Daalmeijer online is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomendheden in de tekst op haar webpagina's;

3.2 De overeenkomst tussen Daalmeijer   en u komt tot stand op het moment nadat u;

(a) een bestelling heeft geplaatst op de website van Daalmeijer  . middels zo volledig mogelijk en correct invullen en versturen van het bestelformulier op de website van Daalmeijer  ;

(b) akkoord gaat met de naar u verzonden orderbevestiging. Dit kan per email. De orderbevestiging bevat alle tussen u en Daalmeijer   gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Daalmeijer  .

De administratie van Daalmeijer   geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Daalmeijer   verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Daalmeijer   verrichtte leveringen.

Daalmeijer   erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3.3 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

(d) Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;

(e) de prijs van het product;

(f) de verzend- en administratiekosten in verband met het door Daalmeijer   uitvoeren van de overeenkomst die zij met u is aangegaan en die voor uw rekening komen;

(g) eventuele andere kosten;

(h) uw naam, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd worden, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres) en uw e-mail adres en uw telefoonnummer;

(i) de leveringstermijn van het product BINNEN 48 UUR MITS OP VOORRAAD;

(j) het bestellingnummer van de overeenkomst;

(k) de voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn;

(l) het e-mail adres en telefoonnummer van de afdeling van Daalmeijer  , waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

(m) De garantiebepalingen;


4. TRANSPORT EN -KOSTEN

4.1 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde Product is voor Daalmeijer  . Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Daalmeijer   kunnen worden uitgesloten.


5. LEVERTIJD

5.1 De leveringstermijn van het Product bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en Daalmeijer  .

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Daalmeijer   overschreden wordt, zal Daalmeijer   u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via  e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Daalmeijer   te ontbinden, door dit schriftelijke (via e-mail) aan Daalmeijer   te melden.

5.3 Indien u reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal Daalmeijer   het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen nadat zij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

5.4 Als afleverdatum zal gelden de dag van eerste aanbieding van het Product door de de door Daalmeijer   ingeschakelde vervoerder aan het door u opgegeven afleveradres.


6. AFKOELINGSPERIODE

6.1 Nadat u het door u bestelde Product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit Product, de onderliggende overeenkomst met Daalmeijer   te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk ( via e-mail) aan Daalmeijer   te melden. U dient het Product onmiddellijk terug te sturen naar Daalmeijer   U dient wel zelf de kosten van en het risico voor het retourzenden te dragen.

6.3 Indien u reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Daalmeijer   ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal Daalmeijer   deze betalingen binnen 14 dagen nadat Daalmeijer   het door u geretourneerde Product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4 Daalmeijer   behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het Product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Daalmeijer   of de leverancier van het Product) is beschadigd.

6.5 Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Daalmeijer   schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Daalmeijer   u hiervan schriftelijk (via  e-mail) in kennis stellen. Daalmeijer   heeft het recht om de waardevermindering van het Product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.


7. NIET GOED, GELD TERUG

7.1 Indien u binnen 30 dagen nadat u het Product heeft ontvangen, het Product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het Product niet voldoet aan het door u bestelde, heeft u twee mogelijkheden:

(a) u kunt Daalmeijer   schriftelijk (via fax, brief of e:mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product; of

(b) u kunt de overeenkomst met Daalmeijer   ontbinden, door dit schriftelijk (via e:mail) aan Daalmeijer   te melden.

7.2 Indien u Daalmeijer   vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product, dient u het Product aan Daalmeijer   te retourneren. Daalmeijer   zal het Product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het Product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het aan u terugsturen van het Product komen voor rekening van Daalmeijer  , tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het Product dan wel dat het gebrek aan het Product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Daalmeijer   niet gehouden het gebrek aan het Product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het Product. Daalmeijer   zal naar uw keuze ofwel het product in dezelfde toestand aan u terug zenden als die waarin zij het product van u heeft ontvangen, ofwel het product voor uw rekening repareren. In dat laatste geval zal Daalmeijer   u vooraf informeren over de kosten van reparatie.

7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient u het Product onmiddellijk aan Daalmeijer   te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Daalmeijer  . De aankoopprijs van het Product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.


8. GARANTIES

8.1 Op de door Daalmeijer   geleverde producten bestaat een garantie indien en voor zover dit is aangegeven bij de omschrijving van het Product op Daalmeijer  ´s website en in de orderbevestiging. Deze garantie laat uw rechten die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.


9. KLACHTEN

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product of iedere andere klacht, zullen door Daalmeijer   serieus in behandeling worden genomen.

9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Afdeling Consumenten van Daalmeijer   (gegevens staan vermeld in artikel 11.1 van deze Voorwaarden).

9.3 Daalmeijer   zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Daalmeijer   zal u hierover schriftelijk (via  e-mail) berichten.


10. PRIVACY

10.1 Daalmeijer   zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een bestand.

10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Daalmeijer   kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

Wij verklaren bij deze dat wij nooit met u informatie zullen handelen ,of afstaan aan derden.

10.3 De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in uw bestelformulier wanneer u een Product bestelt of heeft besteld.

10.4 Wanneer u in het betaalscherm heeft aangegeven dat u op de hoogte wil blijven van aanbiedingen en nieuwe ontwikkelingen in Daalmeijer   verleent u uitdrukkelijke toestemming aan Daalmeijer   voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

10.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens Daalmeijer   doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via  e-mail) aan Daalmeijer   laten weten. Daalmeijer   zal in al haar aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Daalmeijer   zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van Daalmeijer  .

10.6 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via  e-mail) verzoek hiertoe aan Daalmeijer   te richten. Daalmeijer   zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij Daalmeijer   aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via  e-mail) aan Daalmeijer   te melden, waarbij aangeeft of u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Daalmeijer   zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, ten zij Daalmeijer   hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Daalmeijer   uw persoonsgegevens uit haar bestand verwijderen.


11. De consumentenafdeling van Daalmeijer   is 24 uur per dag bereikbaar per email (info@daalmeijer.nl)
Telefonisch (0299-414405) bereikbaar op winkelopeningstijden. Deze zijn : maandag 13.00-17.30, dinsdag t/m donderdag 9.30-17.30, vrijdag 9.30-18.00 en zaterdag 9.30-17.00
12. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Daalmeijer   is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en Daalmeijer   naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en Daalmeijer  , kunt u Daalmeijer   verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij Daalmeijer   van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.

12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via  e-mail) aan Daalmeijer   meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.